Privacyverklaring

1.    Verwerking door CLD Energie Management B.V.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van gegevens door CLD Energie Management B.V. (hierna: CLD). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij CLD Energie Management B.V. Smirnoffweg 3, 3088HE Rotterdam, KvK-nummer 23076916.

2.    Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerkt CLD persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u bovendien toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 • samenstellen van anonieme gebruikersstatistieken van onze website;
 • beveiliging van onze website.

Als we persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doel dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren. Dit zal gebeuren middels aanpassing van dit Privacy Statement, een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

3.    Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk worden geacht om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren worden verwerkt. Denk hierbij aan:

 • algemene persoonsinformatie,
 • cv;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • geslacht;
 • motivatiebrief;
 • telefoonnummer;
 • (voor-)naam;
 • vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft.

4. Wie kunnen uw persoonsgegevens inzien?

Slechts de medewerkers van CLD die de persoonsgegevens noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw gegevens. Derden krijgen alleen toegang tot uw gegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we die gegevens hebben verkregen.

De toegang zal bovendien alleen worden gekregen wanneer dit kan gebeuren in overeenstemming met dit Privacy Statement. We zien erop toe dat deze derde voldoende maatregelen heeft getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Syntess Software, de eigenaar van ons systeem, is een derde die toegang heeft tot uw gegevens onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Verder kunt u denken aan derden zoals de energieleverancier, de netbeheerder en het meetbedrijf.
In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derde, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Voor de uitvoering van beheer en onderhoud van onze computersystemen kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Uiteraard zal inzage plaatsvinden onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

5. Cookies en hyperlinks

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies.

Functionele cookies

Deze cookies plaatsen we altijd, omdat deze nodig zijn om de website goed te laten werken.

Niet-functionele cookies

Naast functionele cookies plaatsen we altijd standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken.

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen optimaliseren. De statistieken die we verzamelen zijn volledig anoniem en zijn daardoor niet te herleiden naar personen. Met Google Analytics kunnen we de gemeten data beter begrijpen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

6. Uw rechten ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Andere rechten waarover u beschikt:

 • het recht tot inzage. Op verzoek overleggen we u de bij ons bekende gegevens.
 • het recht tot corrigeren. Wanneer u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.
 • het recht tot verwijderen. Wilt u dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, dan zullen wij aan uw verzoek voldoen. Hierop wordt enkel een uitzondering gemaakt in de gevallen dat wij een dwingend en/of gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen welke zwaarder weegt dan uw privacybelang.
 • het recht tot overdragen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen.

 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om de gegevens uit onze back-ups te verwijderen. Mocht een back-up teruggezet moeten worden naar het operationele proces, dan zullen we uw gegevens alsnog verwijderen.

U kunt uw recht uitoefenen door een e-mail of brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan privacy@cld.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken voordat u deze meestuurt. Ook is het raadzaam om op de kopie te schrijven dat deze bestemd is voor CLD. Vermeld in het schrijven duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken of tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. Wij streven er naar om uw verzoek binnen een week af te handelen.

We kunnen niet aan uw verzoeken voldoen als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

Mocht u van mening zijn dat wij niet behoorlijk met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij onze moedermaatschappij Van Dorp of bij een externe partij. De contactgegevens van Van Dorp zijn te vinden onder punt 9. Meer informatie over het indienen van een klacht bij een externe partij kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de beschreven activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website, klanten en andere betrokkene te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9. Contactgegevens

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, bezwaren of verzoeken dan kunt u deze zenden naar privacy@cld.nl of onze moedermaatschappij Van Dorp via onderstaand adres.

Van Dorp Installaties B.V.
t.a.v. de juridische afdeling
Smirnoffweg 3
3088HE Rotterdam
010 483 2311
juridischezaken@vandorp.eu

10. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 17 oktober 2018.